CNC ROLLING MACHINE 1 페이지

본문 바로가기
전체메뉴열기

CNC ROLLING MACHINE

설비현황

CNC ROLLING MACHINE 목록

장비명: R17NC-Ⅱ

필드1
제조사: TSUGAMI (JAPAN)
필드2
보유대수: 2대
필드3
비고: AUTOMATIC SYSTEM
필드4
필드5

장비명: DIR15TON

필드1
제조사: DONGIL (KOREA)
필드2
보유대수: 4대
필드3
비고: AUTOMATIC SYSTEM
필드4
필드5

장비명: CT-600E

필드1
제조사: NHK BUILDER (JAPAN)
필드2
보유대수: 1대
필드3
비고: 렉 전조기
필드4
필드5
게시물 검색

언어 설정

kor eng

㈜유선기어

주소 : (50567)경상남도 양산시 산막공단 북10길 120

TEL : 055-781-2020 / FAX : 055-781-2021

사업자등록번호 : 621-81-96302

Copyright © ㈜유선기어. All rights reserved.
그누보드5