CNC HOBBING MACHINE 1 페이지

본문 바로가기
전체메뉴열기

CNC HOBBING MACHINE

설비현황

CNC HOBBING MACHINE 목록

장비명 : NO. 300

필드1
제조사 : KOEPFER (GERMANY)
필드2
보유대수: 1대
필드3
비고: AUTOMATIC SYSTEM
필드4
SKIVING available
필드5

장비명: NO. 200

필드1
제조사: KOEPFER (GERMANY)
필드2
보유대수: 5대
필드3
비고: AUTOMATIC SYSTEM
필드4
SKIVING 가능
필드5

장비명: NO. 160

필드1
제조사: KOEPFER (GERMANY)
필드2
보유대수: 16대
필드3
비고: AUTOMATIC SYSTEM
필드4
SKVING 가능
필드5

장비명: LC-182

필드1
제조사: LIEBHERR (GERMANY)
필드2
보유대수: 1대
필드3
비고: AUTOMATIC SYSTEM
필드4
필드5

장비명: LC-82

필드1
제조사: LIEBHERR (GERMANY)
필드2
보유대수: 2대
필드3
비고: AUTOMATIC SYSTEM
필드4
필드5

장비명: NO. 9500

필드1
제조사: MONNIER & ZAHNER (SWISS)
필드2
보유대수: 1대
필드3
비고: AUTOMATIC SYSTEM
필드4
필드5

장비명: HERA-90

필드1
제조사: YUNIL (KOREA)
필드2
보유대수: 3대
필드3
비고: AUTOMATIC SYSTEM
필드4
필드5
게시물 검색

언어 설정

kor eng

㈜유선기어

주소 : (50567)경상남도 양산시 산막공단 북10길 120

TEL : 055-781-2020 / FAX : 055-781-2021

사업자등록번호 : 621-81-96302

Copyright © ㈜유선기어. All rights reserved.
그누보드5